Zapisnik sa skupštine shd-hdv, februar 2014.

Zapisnik sa Skupštine Srpskog hemijskog društva-Hemijskog društva Vojvodine održane 27. 02. 2014. godine sa početkom u 15 h u Plavoj sali Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu. Predložen je i usvojen sledeći:

DNEVNI RED

 1. Otvaranje Skupštine
 2. Izbor predsedavajućeg i radnog predstavništva
 3. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine
 4. Predavanje: Prof. dr Erne E. Kiš – Kataliza od Vilhelma Osvalda do Akire Suzukija
 5. Izveštaj Izvršnog odbora o radu Društva za 2013. godinu
 6. Izveštaj o finansijskom poslovanju Društva za 2013. godinu
 7. Izveštaj Nadzornog odbora o radu Društva u 2013. godini
 8. Diskusija o izveštajima i njihovo usvajanje
 9. Plan rada Društva za 2014. godinu
 10. Finansijski plan za 2014. godinu
 11. Razno

Ad. 1

Skupštinu SHD-HDV je otvorila Daniela Šojić, predsednik Društva

Ad. 2

Izabrano je Radno predsedništvo u sastavu Slavko Kevrešan, Biljana Abramović i Nina Finčur kao zapisničar.

Ad. 3

Na zapisnik sa prethodne Skupštine društva održane februara 2013. godine nije bilo primedbi, te ga je Skupština jednoglasno usvojila.

Ad. 4

Prof. dr Erne Kiš održao je predavanje o rezultatima istraživanja u vezi razvoja katalize. Nakon predavanja razvila se diskusija.

Ad. 5

Izveštaj o radu SHD-HDV u 2013. godini u ime Izvršnog odbora podnela je Daniela šojić.

Ad. 6

Finansijski izveštaj SHD-HDV za 2013. godinu u ime Izvršnog odbora podnela je Daniela Šojić.

Ad. 7

U ime Nadzornog odbora izveštaj o tome da se poslovanje Društva u 2013. godini odvijalo u skladu sa zakonom podneo je Boris Popović.

Ad. 8

Nakon diskusije svi podneti izveštaji su jednoglasno usvojeni.

Ad. 9

Plan rada Društva za 2014. godinu iznela je Daniela Šojić. Nakon diskusije Skupština je jednoglasno usvojila predloženi Plan.

Ad. 10

Finansijski plan za 2014. izneo je Slavko Kevrešan, a Skupština ga je jednoglasno usvojila.

Ad. 11

Po ovoj tački dnevnog reda je bilo diskusije o načinu kako da se probude neaktivne sekcije i o eventualnom priključenju Kluba mladih hemičara Hemijskom društvu Vojvodine. Nakon toga, pošto je iscrpljen dnevni red, Predsedavajući skupštine je zaključio rad Skupštine u 16.30 sati. Druženje je nastavljeno u Sali za sednice na skromnom koktelu. Zapisničar: Nina Finčur Predsedavajući Skupštine: Prof. dr Slavko Kevrešan