Statut

U skladu sa odredbama čl. 78. i 12. Zakona o udruženjima („Službeni list RS“, br. 51/09), na skupštini udruženja održanoj dana 29.06.2010. u Novom Sadu, usvojen je novi

Statut
udruženja „Srpsko Hemijsko Društvo – Hemijsko DRuštvo Vojvodine“

Oblast ostvarivanja ciljeva

Član 1.

Udruženje „Srpsko hemijsko društvo – Hemijsko društvo Vojvodine“ (u daljem tekstu: Udruženje) je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti hemije, hemijske tehnologije i srodnih disciplina.

Ciljevi udruženja

Član 2.

Ciljevi Udruženja su: praćenje, unapređenje i pomaganje razvoja stručnog i naučno-istraživačkog rada u oblasti hemije, hemijske tehnologije i srodnih disciplina, podsticanje i pomaganje svih vidova obrazovanja u hemijskim oblastima kao i popularizacija hemijskih nauka, doprinos razvoju i ugledu nauke, davanje javnih priznanja zaslužnim naučnim i stručnim radnicima i davanje predloga za ustanovljenje javnih priznanja.

Član 3.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:

 • organizuje sastanake, predavanja, savetovanja i seminare, kao i druge oblike stručnog osposobljavanja, za svoje članove koji svoje učešće obezbeđuju putem kotizacija,
 • organizuje rasprave o naučnom i stručnom radu iz svih područja hemije i hemijske tehnologije,
 • sprovodi akcije radi popularizacije hemijskih nauka,
 • sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave hemijom i hemijskom tehnologijom.

Naziv i sedište

Član 4.

Naziv Udruženja je: Srpsko hemijsko društvo – Hemijsko društvo Vojvodine.

Naziv Udruženja na engleskom jeziku je: Serbian Chemical Society – Chemical Society of Vojvodina.

Skraćeni naziv je: SHDHDV

Udruženje ima sedište u Novom Sadu.

Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Uslovi i način učlanjivanja i prestanka članstva

Član 5.

Član Udruženja može biti svako lice koje prihvata ciljeve Udruženja i Statut i podnese pristupnicu Izvršnom odboru Udruženja.

Maloletno lice sa navršenih 14 godina života može se učlaniti u udruženje uz prilaganje overene izjave njegovog zakonskog zastupnika o davanju saglasnosti.

Za lice mlađe od 14 godina iz stava 1. ovog člana prijavu podnosi njegov zakonski zastupnik.

Član 6.

O prijemu u članstvo odlučuje Izvršni odbor i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca pristupnice.

Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju. Za istupanje maloletnog člana nije potrebna saglasnost zakonskog zastupnika.

Članstvo u Udruženju može prestati zbog duže neaktivnosti člana, nepoštovanja odredaba ovog statuta ili narušavanja ugleda Udruženja.

Odluku o prestanku članstva donosi Skupština, na obrazloženi predlog Izvršnog odbora.

Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju.

Prava, obaveze i odgovornost članstva

Član 7.

Član Udruženja ima pravo da:

 1. ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;
 2. neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja;
 3. bira i bude biran u organe Udruženja;
 4. bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.

Član je dužan da:

 1. aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;
 2. učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja;
 3. plaća članarinu;
 4. obavlja druge poslove koje mu poveri Izvršni odbor.

Član 8.

Za postignute rezultate u ostvarivanju programskih ciljeva i zadataka Udruženje dodeljuje priznanja.

Priznanja se dodeljuju na osnovu pravilnika koji donosi Skupština. Odluke o dodeljivanju priznanja donosi Skupština Udruženja.

Unutrašnja organizacija

Član 9.

U okviru Udruženja kao oblik teritorijalnog organizovanja članstva postoje Podružnice.

Podružnice se mogu organizovati za jednu ili više opština na teritoriji delovanja Udruženja.

Članovi Udruženja organizovani u Podružnice sprovode aktivnosti u cilju ostvarivanja ciljeva i zadataka Udruženja i usklađuju ih sa ukupnom aktivnošću Udruženja.

Podružnice ne mogu imati svojstvo pravnog lica.

Osnivanje, rad, izbor organa i prestanak rada Podružnica reguliše se posebnim Pravilnikom koji donosi Skupština. Odluku o osnivanju i prestanku rada Podružnica donosi Skupština Udruženja.

Član 10.

U okviru Udruženja deluju Sekcije koje predstavljaju oblik organizovanja članova zainteresovanih za pojedine oblasti hemije, tehnologije i srodnih disciplina.

Zadatak Sekcije je ostvarivanje zadataka i ciljeva Udruženja, prvenstveno kroz organizovanje predavanja, seminara, diskusija i drugih oblika informisanja članova o dostignućima iz uže oblasti hemije, tehnologije i srodnih disciplina za koju je sekcija i osnovana.

Sekcije nemaju svojsvo pravnog lica.

Osnivanje i rad Sekcija reguliše se posebnim pravilnikom koji donosi Skupština Udruženja. Odluku o osnivanju i prestanku rada Sekcija donosi Skupština Udruženja.

Član 11.

Organi Udruženja su: Skupština, Izvršni odbor i Nadzorni odbor. Funkciju zastunika vrši Predsednik SHDHDV, a u njegovom odsustvu podpredsednik koga ovlasti Izvršni odbor Udruženja.

Član 12.

Skupštinu Udruženja čine svi njegovi članovi.

Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Izvršnog odbora, kao i na inicijativu najmanje jedne trećine članova skupštine. Inicijativa se podnosi Izvršnom odboru u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže.

Sednicu skupštine saziva Predsednik SHDHDV, pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja Skupštine i predlogu dnevnog reda. Sednicom predsedava lice koje bude, javnim glasanjem, izabrano na početku sednice.

Skupština:

 1. donosi plan i program rada;
 2. usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;
 3. usvaja druge opšte akte Udruženja;
 4. bira i razrešava članove Izvršnog odbora;
 5. bira i razrešava članove Nadzornog odbora;
 6. bira i razrešava članove radnih tela Skupštine (Komisije);
 7. razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Izvršnog odbora;
 8. razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;
 9. odlučuje o statusnim promenama i prestanku rada udruženja;
 10. odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu;
 11. bira predstavnike koji će predstavljati SHDHDV u drugim organizacijama,
 12. odlučuje o osnivanju i prestanku rada Podružnica i Sekcija Udruženja.

Skupština se može održati i donositi punovažne odluke ako je prisutna većina od polovine ukupnog broja članova, ukoliko ovo nije obezbeđeno Skupština može punovažno odlučivati nakon 15 minuta od zakazanog vremena početka ako je prisutno najmanje 20 članova Društva.

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova.

Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Udruženja neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.

Bliže odredbe o radu Skupštine utvrđuju se poslovnikom koji donosi Skupština.

Član 13.

Skupština kao svoja stalna radna tela formira:

Komisiju za nagrade i odlikovanja čiji je zadatak da razmatra kriterijume za dodelu nagrada i javnih priznanja kao i da predlaže kandidate za dobijanje tih priznanja. Skupština bira 5 članova Komisije, koji međusobno biraju Predsednika, sa mandatom od 2 godine. Prvu sednicu Komisije, nakon izbora, saziva Predsednik SHDHDV. Komisija donosi odluke na sednicama ako je prisutno više od polovine članova, većinom od ukupnog broja članova.

Komisiju za međunarodnu saradnju čiji je zadatak da pospešuje saradnju sa srodnim Društvima iz inostranstva. Skupština bira 5 članova Komisije, koji međusobno biraju Predsednika, sa mandatom od 2 godine. Prvu sednicu Komisije, nakon izbora, saziva Predsednik SHDHDV. Komisija donosi odluke na sednicama ako je prisutno više od polovine članova, većinom od ukupnog broja članova.

Za svoj rad Komisije odgovaraju Skupštini.

Skupština udruženja može formirati i druga povremena rada radna tela. Odlukom o formiranju povremenog radnog tela precizira se broj članova radnog tela, zadatak i rok do kog radno telo treba da obavi posao.

Član 14.

Izvršni odbor je izvršni organ Udruženja, koji se stara o sprovođenju ciljeva udruženja koji su utvrđeni ovim Statutom.

Izvršni odbor ima 9 članova, koje bira i opoziva Skupština.

Mandat članova Izvršnog odbora traje dve godine. Isti član Udruženja može ponovo da bude biran u Izvršni odbor najviše dva puta uzastopno.

Izvršni odbor čine: Predsednik SHDHDV, tri podpredsednika i dva sekretara i tri člana među kojima je najmanje jedan predstavnik podružnica.

Predsednika, podpredsednike, Sekretare i članove Izvršnog odbora bira Skupština javnim glasanjem ako se drugačije ne odluči. Izabrani su kandidati koji dobiju glasove većine prisutnih u slučaju kada je broj predloženih identičan broju koji se bira, odnosno kandidati sa većim brojem glasova u slučaju utvrđivanja većeg broja kandidata u odnosu na broj koji se bira.

Predsednik SHDHDV je predsednik Izvršnog odbora.

Član 15.

Predsednik Izvršnog odbora (Predsednik SHDHDV) zastupa Udruženje u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.

Potpredsednik, koga ovlasti Izvršni odbor, je ovlašćen da, u odsustvu predsednika Izvršnog odbora, zastupa Udruženje i potpisuje sva finansijska i novčana dokumenta u ime Udruženja.

Član 16.

Izvršni odbor:

 1. rukovodi radom Udruženja između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;
 2. organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja;
 3. poverava posebne poslove pojedinim članovima;
 4. donosi finansijske odluke;
 5. odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje pet članova Udruženja i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje;
 6. odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u slučajevima iz člana 25. stav 2. Zakona o udruženjima i, po potrebi, određuje posebnog zastupnika udruženja za taj postupak;
 7. prati i koordinira rad podružnica, sekcija, komisija i drugih radnih tela
 8. donosi odluke o prijemu u člansvto i daje predlog Skupštini o prestanku članstva;
 9. odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu, zakonom ili ovim statutom, ovlašćeni drugi organi Udruženja.

Izvršni odbor punovažno odlučuje ako je prisutno najmanje jedna polovina članova, a odluke donosi većinom glasova svih članova.

Predstavnici Podružnica se obavezno pozivaju na sednice Izvršnog odbora.

Član 17.

Nadzorni odbor kontroliše finansijsko poslovanje Udruženja i o uočenim nepravilnostima, bez odlaganja, obaveštava Izvršni odbor.

Nadzorni odbor ima pet članova koje bira Skupština. Mandat članova nadzornog odbora traje dve godine. Isti član Udruženja može ponovo da bude biran u Nadzorni odbor najviše dva puta uzastopno.

Nadzorni odbor bira predsednika iz redova izabranih članova. Prvu sednicu Nadzornog odbora, nakon izbora, saziva Predsednik SHDHDV. Član Nadzornog odbora ne može biti član Izvršnog odbora. Nadzorni odbor donosi odluke na sednicama ako je prisutno više od polovine članova većinom od ukupnog broja članova.

Nadzorni odbor podnosi izveštaj na svakoj sednici Skupštine.

Ostvarivanje javnosti rada

Član 18.

Rad Udruženja je javan.

Izvršni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost, ili na drugi primereni način.

Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnosti udruženja podnose se članovima na sednici skupštine udruženja.

Član 19.

Radi ostvarenja svojih ciljeva Udruženje uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Udruženje može pristupiti drugim udruženjima i asocijacijama iz oblasti nauke, o čemu odluku donosi Skupština.

Način sticanja sredstava za ostvarivanje ciljeva i raspolaganje sredstvima

Član 20.

Udruženje pribavlja sredstva od članarine, dobrovoljnih priloga, donacija i poklona, finansijskih subvencija i na drugi zakonom dozvoljen način.

Udruženje može pribavljati sredstava i od kotizacije za seminare, simpozijume i druge oblike obrazovanja iz oblasti hemije, tehnologije i srodnih disciplina. Dobit ostvarena obavljanjem ovih delatnosti može se koristiti isključivo za ostvarivanje ciljeva udruženja, uključujući i troškove redovnog rada Udruženja i sopstveno učešće u finansiranju određenih projekata.

Privredna delatnost kojom se stiče dobit

Član 21.

Udruženje ne obavlja privrednu delatnost.

Prestanak rada udruženja

Član 22.

Udruženje prestaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Član 23.

U slučaju prestanka rada, po podmirivanju obaveza, sva imovina i druga materijalna sredstva Udruženja prenose se na Srpsko hemijsko društvo, Karnegijeva 4, Beograd.

Izgled i sadržina pečata

Član 24.

Udruženje ima pečat okruglog oblika sa tekstom: Srpsko hemijsko društvo-Hemijsko društvo Vojvodine, Novi Sad, koji je napisan ćirilicom sa prevodom na mađarskom, slovačkom i rusinskom jeziku.

Član 25.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.

Član 26.

Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini Udruženja.

Predsedavajući Skupštine SHDHDV, Slavko Kevrešan.