Pravilnik o radu podružnica

Na osnovu člana 12 i 15 Statuta SHD-HDV Skupština SHD-HDV na svojoj sednici od 22. 02. 2017. godine usvojila je:

 

Pravilnik o podružnicama SHD-HDV

Član 1.

Podružnice su oblik teritorijalnog organizovanja članstva SHD-HDV. Podružnice se mogu organizovati za jednu ili više opština na teritoriji delovanja SHD-HDV.

Član 2.

Članovi SHD-HDV organizovani u Podružnice sprovode aktivnosti u cilju ostvarivanja ciljeva i zadataka SHD-HDV i usklađuju ih sa ukupnom aktivnošću SHD-HDV.

Član 3.

Podružnica se može organizovati na teritoriji na kojoj deluje najmanje 10 članova SHD-HDV.

Predlog o osnivanju podružnice podnose građani koji moraju biti učlanjeni u SHD-HDV a žive i/ili rade na teritoriji za koju se osniva podružnica, kada se stvore materijalni, finansijski, tehnicki i drugi uslovi neophodni za uspešan rad na teritoriji podružnice.

Predlog koji se donosi na osnivačkoj Skupštini podružnice, a koji je potpisan od strane svih članova koji osnivaju Podružnicu, se podnosi Izvršnom odboru SHD-HDV i pored zapisnika sa osnivačke Skupštine, obavezno treba da sadrži dokaze o ispunjenju uslova iz stava 2 ovog člana, predlog o načinu organizovanja Podružnice i imena članova koji su izabrani u rukovodstvo Podružnice.

Podružnica može primati nove članove, koji su ujedno i članovi SHD-HDV, po postupku određenom u Statutu SHD-HDV.

Ukoliko Izvršni odbor SHD-HDV proceni da na određenoj teritoriji postoji potreba za osnivanjem Podružnice može odrediti poverenika koji će na datoj teritoriji inicirati održavanje osnivačke Skupštine podružnice.

Predlog o osnivanju Podružnice Izvršni odbor dostavlja Skupštini SHD-HDV koja donosi odluku o osnivanju Podružnice.

Član 4.

Podružnica može a ne mora imati svojstvo pravnog lica o čemu odlučuju članovi SHD-HDV koji osnivaju Podružnicu na Skupštini podružnice.

Član 5.

Ukoliko se članovi SHD-HDV opredele za takav način organizovanja da imaju svojstvo pravnog lica tada se moraju registrovati kod nadležnog organa Uprave po važećim propisima.

U tom slučaju naziv udruženja bi glasio: Podružnica Srpskog hemijskog društva- Hemijskog društva Vojvodine u (sledi naziv mesta).

Podruznica ima Skupštinu, koju sacinjavaju svi članovi, Upravni odor od 5-7 članova i Nadzorni odbor od 3 člana. Skupština podružnice donosi Statut koji je usaglašen sa Statutom SHD-HDV o čemu mišljenje daje Izvršni odbor SHD-HDV.

Od prikupljene članarine 3/4 iznosa se uplaćuje Srpskom hemijskom društvu a preostali iznos ostaje Podružnici na raspolaganju.

Član 6.

Ukoliko Podružnica nema svojstvo pravnog lica tada članovi SHD-HDV na Skupštini podružnice donose svoj Pravilnik o radu, koji treba da je usklađen sa Statutom SHD-HDV, i na koji daje saglasnost Izvršni odbor SHD-HDV (ili Skupština SHD-HDV).

Organi Podružnice su: Skupština podružnice, Upravni odbor podružnice i Predsednik podružnice.

Skupštinu podružnice čine svi članovi SHD-HDV organizovani u datu podružnicu. Predsednik podružnice je član Upravnog odbora po funkciji a Skupština podružnice bira još 2 (dva) člana Upravnog odbora. Mandat Predsednika podružnice i članova Upravnog odbora je dve godine sa mogućnošću ponovnog izbora.

Prikupljena članarina u Podružnici se uplaćuje na račun SHD-HDV s time da Podružnica može za svoje potrebe potrošiti do 30% uplaćenog iznosa uz saglasnost Izvršnog odbora SHD-HDV.

Član 7.

Podružnica je dužna da Izvršnom odboru SHD-HDV dostavi izveštaj o svom celokupnom radu u protekloj godini najkasnije 15 dana pre održavanja Godišnje skupštine SHD-HDV.

U slučaju da dve godine uzastopno Podružnica ne podnosi izveštaj o radu, Izvršni odbor SHD-HDV će odrediti poverenika koji će  zakazati sednicu Skupštine podružnice radi izbora novog rukovodstva Podružnice i razmatranja daljeg rada. Izveštaj o stanju u Podružnici poverenik podnosi Izvršnom odboru SHD-HDV.

Član 8.

O prestanku rada Podružnice odlučuje Skupština SHD-HDV kada utvrdi da više ne postoje uslovi za njen uspešan rad ili kada Podružnica ne ostvaruje ciljeve i zadatke Društva.

Član 9.

Pravilnik o radu Podružnica donosi (i menja) Skupština SHD-HDV.

 

Prelazne i završne odredbe

Član 10.

Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Svoje opšte akte i delovanje Podružnice će uskladiti sa odredbama ovog Pravilnika u roku od jedne godine od dana stupanja pravilnika na snagu.