Pravilnik o radu sekcija

Pravilnik o radu sekcija SHD-Hemijskog društva Vojvodine

Član 1.

Sekcije su oblik organizovanja članova SHD-Hemijskog društva Vojvodine (u daljem tekstu: Društvo) koje okupljaju članove zainteresovane za pojedine oblasti hemije, tehnologije i srodnih disciplina.
Zadatak sekcije je ostvarivanje zadataka i ciljeva Društva, prvenstveno kroz organizovanje predavanja, seminara, diskusija i drugih oblika informisanja članova o dostignućima iz uže oblasti hemije, tehnologije i srodnih disciplina za koju je sekcija i osnovana.

Član 2.

Sekcija se osniva na osnovu izražene potrebe ili interesovanja najmanje 10 članova Društva.

Sekcija se osniva na Osnivačkom sastanku sekcije. Zapisnik o osnivanju sekcije (sa potpisima svih članova Društva koji su prisustvovali sastanku i imenima izabranih predsednika i sekretara sekcije) se dostavlja Predsedništvu Društva.

Predsedništvo Društva razmatra ispunjenost uslova za osnivanje sekcije i pošto ustanovi da postoje uslovi za uspešno izvršavanje zadataka i ciljeva sekcije potvrđuje odluku o osnivanju sekcije najkasnije tri meseca nakon osnivanja sekcije i o tome obaveštava predsednika sekcije.

Član 3.

Radom sekcije rukovode Predsednik i Sekretar sekcije.

Predsednik i Sekretar sekcije se biraju na sastanku sekcije kojem mora prisustvovati više od polovine članova sekcije a izbor se vrši javnim glasanjem ako prisutni članovi sekcije drugačije ne odluče.

Izbor Predsednika i Sekretara sekcije se vrši pre izborne godišnje Skupštine Društva a za period od dve godine s tim da se mandat može produžavati i obnavljati neograničeno.
Ukoliko Predsednik i Sekretar sekcije iz bilo kojih razloga ne mogu dalje da obavljaju svoje dužnosti pre isteka mandata vrši se ponovni izbor prema stavu 2. ovog člana.

Predsednik sekcije predsedava sastancima sekcije i stara se o ispunjavanju zadataka zbog kojih je osnovana sekcija.
Sekretar sekcije vodi evidenciju članova i pomaže predsedniku u obavljanju poslova prvenstveno kroz obavljanje administrativno-tehničkih poslova.

Član 4.

Sekcija je dužna da Predsedništvu Društva dostavi izveštaj o svom celokupnom radu u protekloj godini najkasnije 15 dana pre održavanja Godišnje skupštine Društva.
U slučaju da dve godine uzastopno sekcija ne podnosi izveštaj o radu, suspenduje se rad Predsednika i Sekretara sekcije, i na inicijativu Predsedništva Društva zakazuje se sastanak svih članova sekcije radi izbora novog Predsednika i Sekretara sekcije.

Član 5.

O prestanku rada sekcije odlučuje Predsedništvo Društva kada utvrdi da više ne postoje uslovi za njen uspešan rad ili kada sekcija ne ostvaruje ciljeve i zadatke Društva.

Član 6.

Pravilnik o radu sekcija donosi (i menja) Skupština društva.

Prelazne i završne odredbe

Član 7.

Pravilnik stupa na snagu danom donošenja. Postupak izbora predsednika i sekretara prema ovom pravilniku sve sekcije Društva će sprovesti u roku od pola godine od dana stupanja pravilnika na snagu.