Zapisnik sa skupštine SHD-HDV, februar 2016.

ZAPISNIK sa Skupštine Srpskog hemijskog društva-Hemijskog društva Vojvodine održane 24. 02. 2016. godine sa početkom u 15 h u Plavoj sali Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu.
Predložen je i usvojen sledeći:

DNEVNI RED

 1. Otvaranje Skupštine
 2. Izbor predsedavajućeg i radnog predstavništva
 3. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine
 4. Predavanje: Prof. dr Janoš Čanadi – Strukture, reakcije i NMR spektroskopija
 5. Izveštaj Izvršnog odbora o radu Društva za 2015. godinu
 6. Izveštaj o finansijskom poslovanju Društva za 2015. godinu
 7. Izveštaj Nadzornog odbora o radu Društva u 2015. godini
 8. Diskusija o izveštajima i njihovo usvajanje
 9. Plan rada Društva za 2016. godinu
 10. Finansijski plan za 2016. godinu
 11. Predlog o izmeni Pravilnika o podružnicama SHD-HDV u okviru člana 3.
 12. Osnivanje Podružnice SHD-HDV u Vrbasu
 13. Razno

Ad. 1

Skupštinu SHD-HDV je otvorila Daniela Šojić, predsednik Društva, sa konstatacijom da je prisutan neophodan kvorum.

Ad. 2

Izabrano je Radno predsedništvo u sastavu Biljana Abramović, Slavko Kevrešan i Nina Finčur kao zapisničar.

Ad. 3

Na zapisnik sa prethodne Skupštine društva održane 25. 02. 2015. godine nije bilo primedbi, te ga je Skupština jednoglasno usvojila.

Ad. 4

Prof. dr Janoš Čanadi održao je predavanje o rezultatima istraživanja u vezi NMR spektroskopije. Nakon predavanja razvila se diskusija.

Ad. 5

Izveštaj o radu SHD-HDV u 2015. godini u ime Izvršnog odbora podnela je Daniela Šojić.

Ad. 6

Finansijski izveštaj SHD-HDV za 2015. godinu u ime Izvršnog odbora podnela je Daniela Šojić.

Ad. 7

U ime Nadzornog odbora izveštaj o tome da se poslovanje Društva u 2015. godini odvijalo u skladu sa zakonom podnela je Suzana Jovanović-Šanta.

Ad. 8

Nakon diskusije svi podneti izveštaji su jednoglasno usvojeni.

Ad. 9

Plan rada Društva za 2016. godinu izneo je Slavko Kevrešan. Nakon diskusije Skupština je jednoglasno usvojila predloženi Plan.

Ad. 10

Finansijski plan za 2016. izneo je Slavko Kevrešan, a Skupština ga je jednoglasno usvojila.

Ad. 11

Predlog o izmeni pravilnika o podružnicama SHD-HDV i to da u okviru člana 3. Pravilnika, umesto „Predlog o osnivanju podružnice podnose građani koji moraju biti učlanjeni u SHD-HDV a žive i rade na teritoriji za koju se osniva podružnica, kada se stvore materijalni, finansijski, tehnički i drugi uslovi neophodni za uspešan rad na teritoriji podružnice“ stoji „Predlog o osnivanju podružnice podnose građani koji moraju biti učlanjeni u SHD-HDV a žive i/ili rade na teritoriji za koju se osniva podružnica, kada se stvore materijalni, finansijski, tehnički i drugi uslovi neophodni za uspešan rad na teritoriji podružnice“ koji je podnela Daniela Šojić je jednoglasno usvojen.

Ad. 12

S obzirom da je ispunjen uslov naveden u Pravilniku o podružnicama da na teritoriji Vrbasa deluje najmanje deset članova SHD-HDV, osnovana je Podružnica HDV u Vrbasu.

Ad. 13

Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo primedbi.

 

Zapisničar: Nina Finčur

Predsedavajući Skupštine: Prof. dr Biljana Abramović