Zapisnik sa skupštine SHD-HDV, februar 2015.

Zapisnik sa Godišnje izborne skupštine Srpskog hemijskog društva-Hemijskog društva Vojvodine održane 25. 02. 2015. godine sa početkom u 15 časova u Plavoj sali Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu.

Skupštinu SHD-HDV je otvorila Daniela Šojić, predsednik HDV, sa konstatacijom da je prisutan neophodan kvorum. Nakon pozdrava, izabrano je Radno predsedništvo u sastavu Ljiljana Jovanović, Goran Bošković i Nina Finčur kao zapisničar. Predložen je i usvojen sledeći:

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine
 2. Predavanje: Jonjaua Ranogajec – Univerzitet, institucije kulture i privreda u očuvanju kulturnog nasleđa
 3. Izbor Kandidacione komisije za sprovođenje izbora rukovodstva Društva
 4. Izveštaj Izvršnog odbora o radu Društva za 2014.
 5. Izveštaj o finansijskom poslovanju za 2014.
 6. Izveštaj Nadzornog odbora o radu Društva u 2014.
 7. Diskusija o izveštajima i njihovo usvajanje
 8. Predlaganje kandidata od strane Kandidacione komisije (Predsednik, Potpredsednik, Izvršni i Nadzorni odbor, Komisija za nagrade i odlikovanja, Komisija za međunarodnu saradnju)
 9. Izbor organa SHD-HDV
 10. Plan rada Društva za 2015.
 11. Finansijski plan za 2015.
 12. Razno

Ad. 1

Na zapisnik sa prethodne Skupštine društva održane februara 2014. nije bilo primedbi, te ga je Skupština jednoglasno usvojila.

Ad. 2

Jonjaua Ranogajec održala je veoma interesantno predavanje o rezultatima istraživanja u vezi sa ispitivanjem istorijskih materijala u našoj sredini i saradnji Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu sa institucijama zaštite kulturnog nasleđa u oblasti ispitivanja materijala.

Ad. 3

Izabrana je Kandidaciona komisija za sprovođenje izbora rukovodstva Društva u sastavu: Vukadin Leovac, Vesna Despotović i Sanja Armaković.

Ad. 4

Izveštaj o radu SHD-HDV u 2014. godinu u ime Izvršnog odbora podnela je Daniela Šojić.

Ad. 5

Nakon diskusije podnet izveštaj o radu je jednoglasno usvojen.

Ad. 6

Finansijski izveštaj SHD-HDV za 2014. godinu u ime Izvršnog odbora podnela je Daniela Šojić.

Ad. 7

Nakon diskusije doneta je Odluka o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja SHD-HDV za 2014. godinu.

Ad. 8

U ime Nadzornog odbora izveštaj o tome da se poslovanje Društva u protekloj godini odvijalo u skladu sa zakonom podneo je Boris Popović.

Ad. 9

Nakon diskusije podnet izveštaj Nadzornog odbora je jednoglasno usvojen.

Ad. 10

Vesna Despotović je u ime Kandidacione Komisije predložila izbor Predsednika i ostalih organa Društva, kako sledi:


PREDSEDNIK Daniela Šojić, PMF,

IZVRŠNI ODBOR

 1. Daniela Šojić, PMF, PREDSEDNIK HDV
 2. Goran Bošković, TF, potpredsednik
 3. Biljana Abramović, PMF, potpredsednik
 4. Slavko Kevrešan, PF, potpredsednik
 5. Ivan Vranić, Novi Sad
 6. Marija Peić-Tukuljac, podružnica Subotica
 7. Jelena Kovačević, podružnica Zrenjanin
 8. Sanja Panić, TF, sekretar
 9. Nina Finčur, PMF, sekretar

NADZORNI ODBOR

 1. Suzana Jovanović-Šanta
 2. Boris Popović
 3. Jasna Čanadanović-Brunet
 4. Spasenija Milanović
 5. Marija Sakač

KOMISIJA ZA NAGRADE I ODLIKOVANJA

 1. Biljana Abramović
 2. Sonja Đilas
 3.  Svetolik Ilijć
 4. Milan Popović
 5. Ljiljana Jovanović

 

KOMISIJA ZA MEĐUNARODNU SARADNJU

 1. Valerija Gužvanj
 2. Janoš Čanadi
 3. Vukadin Leovac
 4. Goran Bošković
 5. Dragan Palić

Ad. 11

Skupština je javnim glasanjem jednoglasno usvojila predlog Kandidacione komisije o izboru organa Društva.

Ad. 12

Plan rada Društva za 2015. godinu izneo je Goran Bošković. Nakon diskusije Skupština je jednoglasno usvojila predloženi Plan.

Ad. 13

Finansijski plan za 2015. izneo je Goran Bošković, a Skupština ga je jednoglasno usvojila.

Ad. 14

Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo diskusije pa je Predsedavajući skupštine, pošto je iscrpljen dnevni red, zaključio rad Skupštine u 16.30 časova. Druženje je nastavljeno u Sali za sednice na skromnom koktelu.

U Novom Sadu, 26. 02. 2015.

Zapisničar :   Nina Finčur

Predsedavajući Skupštine SHD-HDV:   Prof. Dr Ljiljana Jovanović