Zapisnik sa sastanka Sekcije za materijale

Srpsko hemijsko društvo – Hemijsko društvo Vojvodine

SEKCIJA ZA MATERIJALE

ZAPISNIK

sa sastanka Sekcije za materijale u okviru Srpskog hemijskog društva – Hemijskog društva Vojvodine koji je održan u ponedeljak, 24.09.2018. godine u 12 sati u Plavoj sali Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu.

Za sastanak je predložen sledeći

DNEVNI RED

  1. Predavanje Dr Milene Špirkove sa Instituta za hemiju makromolekula, češke Akademije nauka, pod nazivom: „Waterborne polyurethane dispersions, flms and nanocomposites“
  2. Izbor novog rukovodstva Sekcije za materijale
  3. Razno

koji je jednoglasno usvojen.

Ad. 1. Predavanje Dr Milene Špirkove sa Instituta za hemiju makromolekula, češke Akademije nauka, pod nazivom: „Waterborne polyurethane dispersions, films and nanocomposites“

U okviru 1. tačke dnevnog reda, Dr Milena Špirkova održala je interesantno predavanje pod nazivom: “ Waterborne   polyurethane dispersions, flms and nanocomposites „. Predavanje se sastojalo iz nekoliko tematskih jedinica:

  • Uvod i opis vodenih PU disperzija;
  • Dobijanje i svojstva PU filmova;
  • Strukturiranje PU nanokompozita.

 

Ad. 2. Izbor novog rukovodstva Sekcije za katalizu

U okviru 3. tačke dnevnog reda predloženo je da novi predsednik Sekcije za materijale bude doc dr Ivan Ristić, a sekretar MSc Jelena Tanasić.

Predlog je jednoglasno usvojen.

 

Ad. 3. Razno

U okviru 3. tačke dnevnog reda nije bilo komentara.

 

Zapisnik vodila                              Predsednik Sekcije za materijale

Prof dr Mirjana Jovičić                   Prof. dr Branka Pilić