Zapisnik sa skupštine shd-hdv, februar 2013.

Zapisnik sa Skupštine Srpskog hemijskog društva-Hemijskog društva Vojvodine održane 28.02.2013. sa početkom u 15 časova u Plavoj sali Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu.

Skupštinu SHD-HDV je otvorio Goran Bošković, predsednik Društva, sa konstatacijom da je prisutan neophodan kvorum.

Nakon pozdrava, i pročitanog pozdravnog pisma predsednice SHD Ivanke Popović, izabrano je Radno predsedništvo u sastavu Biljana Abramović, Slavko Kevrešan i Sanja Ratković kao zapisničar.

Predložen je i usvojen sledeći:

Dnevni red

 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine
 2. Predavanje: Slavko Kevrešan – Naftenske kiseline
 3. Izbor Kandidacione komisije za provođenje izbora rukovodstva Društva
 4. Izveštaj Izvršnog odbora o radu Društva za 2012.
 5. Izveštaj o finansijskom poslovanju za 2012.
 6. Izveštaj Nadzornog odbora o radu Društva u 2012.
 7. Diskusija o izveštajima i njihovo usvajanje
 8. Predlaganje kandidata od strane Kandidacione komisije (Predsednik, Potpredsednik, Izvršni i Nadzorni odbor, Komisija za nagrade i odlikovanja, Komisija za medunarodnu saradnju)
 9. Izbor organa SHD-HDV
 10. Plan rada Društva za 2013.
 11. Finansijski plan za 2013.
 12. Razno

Ad. 1

Na zapisnik sa prethodne Skupštine društva održane februara 2012. nije bilo primedbi, te ga je Skupština jednoglasno usvojila.

Ad. 2

Slavko Kevrešan održao je predavanje o rezultatima istraživanja u vezi uticaja naftenskih kiselina na rast mladih biljaka. Nakon predavanja razvila se diskusija.

Ad. 3

Izabrana je Kandidaciona komisija za sprovodenje izbora rukovodstva Društva u sastavu: Erne Kiš, Ljiljana Jovanović i Nina Fincur.

Ad. 4

Izveštaj o radu SHD-HDV u 2012. godinu u ime Izvršnog odbora podneo je Goran Bošković.

Ad. 5

Finansijski izveštaj SHD-HDV za 2012. godinu u ime Izvršnog odbora podneo je Goran Bošković.

Ad. 6

U ime Nadzornog odbora izveštaj o tome da se poslovanje Društva u protekloj godini odvijalo u skladu sa zakonom podneo je Boris Popović.

Ad. 7

Nakon diskusije svi podneti izveštaji su jednoglasno usvojeni.

Ad. 8

Erne Kiš je u ime Kandidacione Komisije predložio izbor Predsednika i ostalih organa Društva, kako sledi:

Predsednik

Daniela Šojic, PMF

Izvršni odbor

 1. Daniela Šojić, PMF, PREDSEDNIK HDV
 2. Goran Bošković, TF, potpredsednik
 3. Biljana Abramović, PMF, potpredsednik
 4. Slavko Kevrešan, PF, potpredsednik
 5. Ivan Vranić, Novi Sad
 6. Marija Peić-Tukuljac, podružnica Subotica
 7. Jelena Kovačević, podružnica Zrenjanin
 8. Sanja Ratković, TF, sekretar
 9. Nina Fincur, PMF, sekretar

Nadzorni odbor

 1. Valerija Češljević
 2. Boris Popović
 3. Jasna Čanadanović-Brunet
 4. Spasenija Milanović
 5. Marija Sakač

Komisija za nagrade i odlikovanja

 1. Biljana Abramović
 2. Sonja Ðilas
 3. Svetolik Ilijć
 4. Milan Popović
 5. Ljiljana Jovanović

Komisija za međunarodnu saradnju

 1. Valerija Gužvanj
 2. Vera Ćirin-Novta
 3. Leovac Vukadin
 4. Goran Bošković
 5. Dragan Palić

Ad. 9

Skupština je javnim glasanjem jednoglasno usvojila predlog Kandidacione komisije o izboru organa Društva.

Ad. 10

Plan rada Društva za 2013. godinu izneo je Slavko Kevrešan. Nakon diskusije Skupština je jednoglasno usvojila predloženi Plan.

Ad. 11

Finansijski plan za 2013. izneo je Slavko Kevrešan, a Skupština ga je jednoglasno usvojila.

Ad. 12

Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo diskusije pa je Predsedavajući skupštine, pošto je iscrpljen dnevni red, zaključio rad Skupštine u 17 časova. Druženje je nastavljeno u Sali za sednice na skromnom koktelu.

U Novom Sadu, 01.03. 2013.

Zapisničar: Sanja Ratković

Predsedavajući Skupštine SHD-HDV: Prof. Dr Biljana Abramović

Napomena

Primedbe na Zapisnik sa Skupštine SHD-HDV koja je održana februara 2013. možete
da dostavite na mail daniela.sojic@dh.uns.ac.rs do 20.03.2014, u protivnom će se smatrati da su svi saglasni sa pomenutim Zapisnikom.