Zapisnik sa skupštine SHD-HDV 2012.

Skupština Srpskog hemijskog društva – Hemijskog društva Vojvodine održana je 21.02.2012. godine sa početkom u 14 časova u Plavoj sali na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu.

Skupštinu SHD – HDV je otvorio Prof. Dr Goran Bošković, predsednik Društva, uz konstataciju o postojanju neophodnog kvoruma (prisustvovalo je 27 članova). Predloženo je radno predsedništvo u sastavu: Prof. Slavko Kevrešan, Prof. Biljana Abramović, Prof. Erne Kiš i dipl. inž. Sanja Ratković. Nakon zauzimanja mesta predsedavajući Radnog predsedništva Prof. Slavko Kevrešan predložio je sledeći dnevni red koji je i prihvaćen:

Dnevni red:

 1. Otvaranje Skupštine
 2. Izbor predsedavajućeg i radnog predsedništva
 3. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine
 4. Predavanje: Prof. Dragoslav Stoiljković – Doprinos Rudjera Boškovića savremenim shvatanjima u hemiji i fizici
 5. Izveštaj Izvršnog odbora o radu Društva u 2011.
 6. Izveštaj o finansijskom poslovanju Društva u 2011.
 7. Izveštaj Nadzornog odbora Društva za 2011.
 8. Diskusija o izveštajima i njihovo usvajanje
 9. Plan rada Društva za 2012.
 10. Finansijski plan za 2012.
 11. Razno.
Ad. 2
Na predlog predsedavajućeg Radnog predsedništva Prof. Slavka Kevrešana, članovi su minutom ćutanja odali poštu preminulom Prof. Dr Ferencu Galu, dugogodišnjem predsedniku i istaknutom članu Društva.
Ad. 3
Na zapisnik sa prethodne Skupštine društva održane januara 2011. nije bilo primedbi, pa ga je Skupština jednoglasno usvojila.
Ad. 4
Prof. Dr Dragoslav Stoiljković je održao predavanje „Doprinos Rudjera Boškovića savremenim shvatanjima u hemiji i fizici“. Predavanje je bilo propraćeno slajdovima koji su prikazali život i rad ovog istaknutog naučnika.
Ad. 5
Izveštaj o radu SHD-HDV u 2011. je podneo Goran Bošković.
Ad. 6
Finansijski izveštaj SHD-HDV za 2011. je podneo Goran Bošković.
Ad. 7
Izveštaj Nadzornog odbora o materijalno-finansijskom poslovanju Društva za period 2010-2011. je podnela Marija Sakač. Nadzorni odbor je konstatovao da u protekloj godini nisu uočene nikakve nepravilnosti u finansijskom poslovanju Društva.
Ad. 8
O podnetim izveštajima nije bilo diskusije. Svi izveštaji su jednoglasno usvojeni.
Ad. 9
Plan rada Društva za 2012. izneo je Slavko Kevrešan. Skupština je jednoglasno usvojila predloženi plan.
Ad. 10
Finansijski plan za 2012. izneo je Slavko Kevrešan i Skupština je jednoglasno usvojila predloženi plan.
Ad. 11
Po ovoj tački dnevnog reda nije bilo diskusije pa je Predsedavajući skupštine zaključio rad Skupštine u 16 časova.

Druženje je nastavljeno na skromnom koktelu.

U Novom Sadu, 22.02.2012.
Zapisničar: Sanja Ratković
Predsedavajući Skupštine SHD-HDV: Prof. Dr Slavko Kevrešan