Predavanje 15. 07. 2016.

Ugljenični nanomaterijali – primena gama zračenja unjihovoj strukturnoj modifikaciji

predavača: dr Svetlane Jovanović Vučetić

Institut za nuklearne nauke Vinča

Vreme: Petak 15. jul 2016. godine u 13 h

Mesto: Predavaonica 14/V Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, PMF, Univerzitet u Novom Sadu, Trg Dositeja Obradovića 3, Novi Sad