Izveštaj sa Skupštine SHD-HDV, 3.3.2022.

Na početku Skupštine prof. dr Jasna Adamov je održala predavanje pod nazivom „Greške i nedoumice u upotrebi hemijskog jezika“. Prisutni članovi su učestvovali u diskusiji o potrebi za usklađivanjem hemijskih izraza na srpskom jeziku i praćenjem smerinica IUPAC-a i saglasili se bi trebalo da se formira radna grupa, koja bi se bavila ovom problematikom.

Predsednica SHD-HDV je upoznala pristne članove Društva sa izveštajem Izvršnog odbora o radu Društva tokom 2021. godine, izveštajem Izvršnog odbora o finansijskom poslovanju Društva za 2021. godinu i izveštajem Nadzornog odbora o radu Društva u 2021. godini. Nakon kraće diskusije svi izveštaji su usvojeni, da bi se, posle predstavljanja finansijskog i plana aktivnosti Društva za 2022. godinu, razvila diskusija, koja je rezultovala većim brojem zaključaka. 

Rezime diskusije o planovima aktivnosti Društva  tokom 2022. godine 

Naredna godina treba da bude posvećena mobilizaciji i aktiviranju članova Društva kroz intenziviranje rada sekcija, pospešivanje rada podružnica i organizaciju skupova. Predlažu se sledeće aktivnosti: 

Intenziviranje rada sekcija i Društva 

 • Povećati broj predavanja na sastancima sekcija, koje su značajan vid okupljanja članova Društva; 
 • Intenzivirati rad sa profesorima i nastavnicima hemije, radi sagledavanja njihovih potreba, interesa, kao i mogućnosti saradnje sa njima. Do kraja godine, nakon razgovora sa profesorima i nastavnicima, prvenstveno preko Nastavne sekcije SHD-HDV, doneti zaključke o daljim aktivnostima. 

Intenziviranje rada podružnica 

 • Intenzivirati kontakt sa predsednicima i aktivnim članovima podružnica; 
 • Eventualno posetiti pojedine podružnice i razgovarati o mogućnostima daljeg rada i saradnje; 
 • Prilikom posete podružnicama planira se organizacija predavanja od strane univerzitetskih radnika.
 • S obzirom na to da su ranije članovi podružnica bili najviše iz redova nastavnika, a da je nastavnicima neophodna mnogo veća podrška SHD i SHD-HDV, predlaže se

–   da se pokrene akcija u okviru SHD, kojom bi se proverilo koliko je nastava hemije zastupljena u osnovnim i srednjim školama različitih profila, te

–  da se uputi dopis Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, u kojem bi se zahtevalo povećanje broja i sadržaja časova hemije. 

 – U ovu aktivnost bi trebalo uključiti i ostale prirodno-matematičke fakultete, te tražiti njihovu podršku, na osnovu Sporazuma o saradnji PMF u Srbiji (‘Unije PMF’), potpisanog 2016. godine i odgovarajućeg udruženja tehnoloških fakulteta.

Aktiviranje članstva 

  Obnovljenu bazu podataka članova Društva, gde su uključeni svi članovi, kako sa Univerziteta, tako i van njega (profesori i nastavnici hemije u školama), kao i članovi iz Podružnica, ažurirati kontinualno. 

 • Animirati nastavnike da se uključe u rad Društva, kao i zaposlene u privredi.
 • Kolege koji su članovi SHD, a ne i HDV, usmeriti da se učlane (FTN, MF, više škole)
 • Članove kontinualno obaveštavati o aktivnostima Društva, putem sajta Društva i mejling liste članova Društva.
 • Obnovljeni sajt Društva ažurirati kontinualno. Svi zainteresovani članovi koji žele da učestvuju u ovoj aktivnosti mogu da se uključe svojim predlozima, idejama i prilozima. 

Organizacija skupova  

 • Na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu planira se  9. aprila održavanje Međuokružnog takmičenja iz hemije za učenike srednjih škola  za učenike Južnobačkog i Sremskog ogruga, u organizaciji SHD, Nastavne sekcije SHD-HDV i Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine PMF u Novom Ssdu.
 • Za 9. i 10. jun 2022. godine planira se održavanje Savetovanja SHD u SANU, u Beogradu,
 • S obzirom da se radi o velikom jubileju SHD, jubilarne 125. godišnjice SHD, planira se da se ovaj jubilej obeleži sa više aktivnosti. Jedna od planiranih aktivnosti je Izložba o Simi Lozaniću u SANU, početkom 2023. Članovi HDV učestvuju u pripremi jubileja, uključeni su u Inicijalni odbor za proslavu jubileja i NO i OO Savetovanja SHD.
 • Planira se učestvovanje i podrška skupovima koji su ranije odloženi zbog pandemije.