Izveštaj o radu u 2014. godini.

Aktivnosti Srpskog hemijskog društva-Hemijskog društva Vojvodine u 2014. godini su ostvarene kroz uobičajene organizacione i stručne sadržaje.

U okviru organizacionih aktivnosti Društvo je dobilo značajan broj novih članova, naročito iz redova mladih istraživača. Istovremeno, Društvo je zadržalo okvirni broj članova na prethodnom nivou, oko 150.

Internet sajt Društva na adresi https://hdv.org.rs/ je redovno ažuriran kroz obaveštenja o aktuelnim dešavanjima u radu Sekcija društva, kao i drugim aktivnostima članova Društva. Sajt je inoviran u cilju mogućnosti pristupa novih članova Društvu elektronskim putem.

Pojedini članovi iz Srpskog hemijskog društva-Hemijskog društva Vojvodine aktivno su učestvovali u radu Predsedništva i Izvršnog odbora Srpskog hemijskog društva.

Iz delatnosti naučno-stručnog karaktera rad se odvijao prvenstveno kroz angažovanje nastavnika i naučnih radnika na aktivnostima koje se nastavljaju na njihove redovne poslove.

Članovi podružnice SHD-HDV u Subotici u aprilu mesecu kao i ranijih godina učestvovali su u organizaciji i realizaciji Regionalnog takmičenja iz hemije na kome su učestvovali učenici zajedno sa mentorima iz Sombora, Bačke Topole, Odžaka, Apatina i Subotice. Tom prilikom je prof. dr Slavko Kevrešan, redovni profesor sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i dugogodišnji član SHD-HDV održao interesantno predavanje DOPRINOS HEMIJE RAZVOJU LJUDSKOG DRUŠTVA. Pored toga, članovi podružnice su nastavili saradnju sa Regionalnim Arhus centrom Subotica kroz učešće na seminaru koji su organizovali da bi mlade upoznali sa Arhuskom konvencijom čiji je osnovni cilj zaštita prava svakog pojedinca na život u zdravoj životnoj sredini, što garantuje i ustav Republike Srbije i podrazumeva pravo na informisanost o životnoj sredini, kao i učešće javnosti u donošenju odluka vezanih za životnu sredinu. Predavači su bili S. Janjić ispred Ministarstva za poljoprivredu i zaštitu životne sredine i Mišel Rohman, hidrolog iz Nemačke angažovan na sanaciji jezera Palić.

Rad Podružnice SHD-HDV u Zrenjaninu (Hemijskog društva Zrenjanin) obuhvatio je sledeće aktivnosti:

 1. Predavanja za članove Društva, studente i učenike srednjih i osnovnih škola (Dr Šimon Đarmati, Beograd: Šekspirovi otrovi);
 2. Organizovanje Info dana EHEDG-a (EVROPSKE GRUPE ZA HIGIJENSKI INŽENJERING I DIZAJN);
 3. Učešće u organizaciji seminara „Upravljanje otpadom“, u okviru projekta „Capacity building of LSG in the process of EU integration“;
 4. Organizovanje i podrška ekološkim akcijama u osnovnim školama u Zrenjaninu;
 5. Animiranje studenata za učešće u akcijama Društva (Noć istraživača, Kvizovi, učešće u projektima uređenja i opremanja prostora škola i predškolskih ustanova, priprema radionica i sl.);
 6. Sastanci Predsedništva;
 7. Priprema Godišnje skupštine;
 8. Aktiviranje članova Društva i popularizacija ciljeva i aktivnosti Društva;
 9. Saradnja sa HDV i SHD.

Sekcija za analitičku hemiju SHD-Hemijskog društva Vojvodine imala je sledeće aktivnosti:

 1. Sanja Dožić, dipl. hem., Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine je 31. 01. 2014. godine održala interesantno predavanje na temu: TERMOHROMIZAM I STABILNOST KOMPLEKSA KOBALTA(II). Predavanju je prisustvovao 21 slušalac. Istom prilikom, Nemanja Banić, dipl. hem., Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine je održao zanimljivo predavanje na temu: FOTORAZGRADNJA TIAKLOPRIDA PRIMENOM Fe/TiO2 KAO HETEROGENOG FOTO-FENTONSKOG KATALIZATORA;
 2. Dr Daniela Korolija, konzervator-restaurator Galerije Matice srpske je 15. 05. 2014. godine održala interesantno predavanje na temu: ISPITIVANJA UMETNIČKIH MATERIJALA I TEHNIKA NA IKONOSTASU MANASTIRA KRUŠEDOL FIZIČKO-HEMIJSKIM METODAMA. Predavanju je prisustvovalo 20 slušalaca;
 3. 04. 11. 2014. godine su dr Stefano Ridolfi, diplomirani fizičar i naučnik u konzervaciji, Arsmensurae, Rim; dr Daniela Korolija, konzervator-restaurator Galerije Matice srpske i dr Maja Gajić Kvaščev, dipl. fizičar, doktor tehničkih nauka, INN ‘Vinča’, Beograd održali veoma posećeno predavanje na temu: ANALIZA STRUKTURE I HEMIJSKOG SASTAVA PREDMETA KULTURNE BAŠTINE SAVREMENIM FIZIČKO-HEMIJSKIM METODAMA. Predavanju je prisustvovalo 29 slušalaca;
 4. Učešće članova Sekcije sa radovima na 51. Savetovanju SHD;
 5. Učešće članova Sekcije sa radovima na 8th European Meeting on Solar Chemistry and Photocatalysis: Environmental Applications – SPEA8, koji je održan u Solunu, od 25. do 28. juna 2014;
 6. Učestvovanje članova Sekcije sa radovima na više regionalnih i međunarodnih evropskih naučnih skupova.

Sekcija za organsku hemiju je održala sastanak 26. 12. 2014. godine na kome je za novog predsednika Sekcije izabran dr Janoš Čanadi, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta. U okviru sastanka, na kome je prisustvovalo 18 članova Sekcije za organsku hemiju, MSc Miloš Matković, PhD student, Department of Biology, Swiss Federal Institute of Technology, ETH Zurich je održao predavanje „Bioinformatički pristup izučavanju mehanizma aktivacije G protein-kuplovanih receptora u svrsi dizajniranja novih lekova“.

Članovi SHD-Hemijskog društva Vojvodine su učestvovali sa radovima na Savetovanju Srpskog hemijskog društva koje je održano u Nišu od 5-7. juna 2014. godine, kao i na više regionalnih i međunarodnih evropskih naučnih skupova. Pored toga, zapaženo je njihovo aktivno učešće na Festivalu nauke koji je održan 10. i 11. maja 2014. godine u Novom Sadu, kao i u okviru manifestacije Noć istraživača koja je održana 26. septembra 2014. godine u Novom Sadu.

Predsednik  SHD – HDV

Daniela Šojić