59. Саветовање

Српског хемијског друштва


Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду, 1. и 2. јун 2023. године


Почетна Награде Галерија Спонзори Контакт

Пленарна предавања

Нивес Галић
Природно-математички факултет, Универзитет у Загребу, Хрватска
"Супрамолекулски комплекси лека и циклодекстрина повећане функционалности"
Области научно-истраживачког рада: Структурна анализа, хемија раствора, супрамолекулска хемија, инклузиони комплекси, продукти деградације, развој метода. Експерименталне методе: UV-Vis спектрометрија, IR спектроскопија, спектрофлуориметрија, течна хроматографија, масена спектрометрија.

Јадранка Блажевска Гилев
Технолошко металуршки факултет, Универзитет „Св.Кирил и Методиј“, Технолошко-металуршки факултет, Скопље, Северна Македонија
"Аблативно наношење полимерних композита индуковано ИЦ ласером"
Области научно-истраживачког рада: ласерска аблација полимера, модификација полимера и композита заснованих на полимерима, хемија полимера, хемија полимера индукована ласером.

Ержебет Мерњак (мађ. Erzsébet Mernyák)
Факултет за природне науке и информатику, Универзитет у Сегедину, Мађарска
"Модерни хемијски и биохемијски приступи за идентификацију стероидних агенаса са антиканцерским деловањем и способношћу превазилажења отпорности на лекове."
Области научно-истраживачког рада: Органска синтеза, медицинска хемија, модификација структуре стероидних једињења, синтеза 13α-естронских деривата

Анита Босак
Институт за медицинска истраживања и медицину рада, Загреб, Хрватска
"Инхибитори холинестераза као лекови за Алцхајмерову болест"
Области научно-истраживачког рада: кинетика ензима холинестераза у интеракцији са различитим естерификованим и реверзибилним инхибиторима, селективношћу и стереоселективношћу инхибиције холинестеразе; развој спојева који делују као вишециљни лиганди који могу истовремено деловати на више специфичних мета укључених у патологију Алцхајмерове болести.


Финансијска подршка Саветовању:

Login Webdesign