Zapisnik sa skupštine SHD-HDV, 2017.

ZAPISNIK

sa Godišnje izborne skupštine Srpskog hemijskog društva-Hemijskog društva Vojvodine održane 22. 02. 2017. godine sa početkom u 15 časova na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu u predavaonici 14 na V spratu.

Skupštinu SHD-HDV je otvorila Daniela Šojić, predsednik HDV. Nakon pozdrava, izabrano je Radno predsedništvo u sastavu Goran Bošković, Slavko Kevrešan i Nina Finčur, kao zapisničar. Zatim je minutom ćutanja odata počast preminulim članovima SHD-HDV u prethodnoj godini. Nakon toga predložen je i usvojen sledeći:

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine
 2. Predavanje: Prof. dr Marijana Ačanski – Autentičnost različitih vrsta brašna i kontrola kvaliteta pekarskih proizvoda primenom GC−MS sistema i multivarijantne analize
 3. Izbor Kandidacione komisije za sprovođenje izbora rukovodstva Društva (Predsednik, Potpredsednik, Izvršni i Nadzorni odbor, Komisija za nagrade i odlikovanja, Komisija za međunarodnu saradnju)
 4. Izveštaj Izvršnog odbora o radu Društva za 2016. godinu
 5. Izveštaj o finansijskom poslovanju za 2016. godinu
 6. Izveštaj Nadzornog odbora o radu Društva u 2016. godini
 7. Diskusija o izveštajima i njihovo usvajanje
 8. Predlaganje kandidata od strane Kandidacione komisije (Predsednik, Potpredsednik, Izvršni i Nadzorni odbor, Komisija za nagrade i odlikovanja, Komisija za međunarodnu saradnju)
 9. Izbor organa SHD-HDV
 10. Plan rada Društva za 2017. godinu
 11. Finansijski plan za 2017. godinu
 12. Predlog o izmeni Pravilnika o podružnicama SHD-HDV u okviru člana 5.
 13. Razno

Ad. 1

Na zapisnik sa prethodne Skupštine društva održane februara 2016. nije bilo primedbi, te ga je Skupština jednoglasno usvojila.

Ad. 2

Marijana Ačanski održala je veoma interesantno predavanje o rezultatima istraživanja u vezi sa određivanjem autentičnosti različitih vrsta brašna i kontrolom kvaliteta pekarskih proizvoda. Rezultati ispitivanja dobijeni primenom GC−MS sistema su predstavljeni na veoma jasan i zanimljiv način primenom multivarijante analize. Razvila se diskusija o kvalitetu hleba i značaju ovakvih istraživanja.

Ad. 3

Izabrana je Kandidaciona komisija za sprovođenje izbora rukovodstva Društva u sastavu: Ljiljana Jovanović, Vesna Despotović i Sanja Armaković.

Ad. 4

Izveštaj o radu SHD-HDV za 2016. godinu u ime Izvršnog odbora podnela je Daniela Šojić.

Ad. 5

Nakon diskusije podnet izveštaj o radu je jednoglasno usvojen.

Ad. 6

Finansijski izveštaj SHD-HDV za 2016. godinu u ime Izvršnog odbora podnela je Daniela Šojić.

Ad. 7

Nakon diskusije doneta je Odluka o usvajanju redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja SHD-HDV za 2016. godinu.

Ad. 8

U ime Nadzornog odbora izveštaj o tome da se poslovanje Društva u protekloj godini odvijalo u skladu sa zakonom podnela je Suzana Jovanović-Šanta.

Ad. 9

Nakon diskusije podnet izveštaj Nadzornog odbora je jednoglasno usvojen.

Ad. 10

Ljiljana Jovanović je u ime Kandidacione komisije predložila izbor Predsednika i ostalih organa Društva, kako sledi:

 

PREDSEDNIK

Sanja Panić, Tehnološki fakultet, Novi Sad

 

POTPREDSEDNICI

Slavko Kevrešan, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad

Goran Bošković, Tehnološki fakultet, Novi Sad

Daniela Šojić Merkulov, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad

 

IZVRŠNI ODBOR

Sanja Panić, TF, Novi Sad , PREDSEDNIK HDV

Slavko Kevrešan, PF, Novi Sad, potpredsednik HDV

Biljana Abramović, PMF, Novi Sad

Goran Bošković, TF, Novi Sad, potpredsednik HDV

Daniela Šojić Merkulov, PMF, Novi Sad, potpredsednik

Biljana Abramović, PMF, potpredsednik

Ivan Vranić, Novi Sad

Tamara Premović, podružnica Vrbas

Nina Finčur, PMF, Novi Sad, sekretar

Kristian Pastor, TF, Novi Sad, sekretar

 

NADZORNI ODBOR

Suzana Jovanović-Šanta

Snežana Kravić

Vesna Despotović

Zorica Stojanović

Nemanja Banić

 

KOMISIJA ZA NAGRADE I ODLIKOVANJA

Biljana Abramović

Ljiljana  Jovanović

Marijana Ačanski

Mirjana Antov

Milan Popović

 

KOMISIJA ZA MEĐUNARODNU SARADNJU

Valerija Gužvanj

Janoš Čanadi

Vukadin Leovac

Goran Bošković

Vladimir Srdić

 

Ad. 11

Skupština je javnim glasanjem jednoglasno usvojila predlog Kandidacione komisije o izboru organa Društva.

Ad. 12

Plan rada Društva za 2017. godinu izneo je Slavko Kevrešan. Nakon diskusije Skupština je jednoglasno usvojila predloženi plan.

Ad. 13

Finansijski plan za 2017. izneo je Slavko Kevrešan, a Skupština ga je jednoglasno usvojila.

Ad. 14

Predlog o izmeni Pravilnika o podružnicama, a u cilju usaglašavanja sa postojećim Statutom SHD, je usvojen i biće izmenjen član 5 ovog Pravilnika. Naime, dosadašnje 2/3 sredstava od članarine koje HDV uplaćuje na tekući račun SHD biće izmenjene u 3/4, što od 2014. godine jeste realno stanje pomenutog novčanog transfera.

Ad. 15

Po ovoj tački dnevnog reda diskutovalo se o načinima aktiviranja postojećih, kao i novih članova Društva. Takođe, diskutovalo se o mogućnostima uključivanja đaka srednjih škola u rad Društva, kao i o mogućnostima organizovanja stručnih praksa nastavnika srednjih škola. Nakon diskusije je Predsedavajući skupštine, pošto je iscrpljen dnevni red, zaključio rad Skupštine u 16.30 časova. Druženje je nastavljeno na skromnom koktelu.

 

Zapisničar: Nina Finčur

Predsedavajući Skupštine: Prof. dr Goran Bošković