Aktuelnosti

Predavanje – Istraživanje proteoma masenom spektrometrijom

Poštovane koleginice i kolege,

Pozivamo vas da prisustvujete sastanku Sekcije za biohemiju Srpskog hemijskog društva-Hemijskog društva Vojvodine na kojem će dr Uroš Anđelković (Centar za hemiju – Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju, Univerzitet u Beogradu), održati predavanje pod naslovom „Istraživanje proteoma masenom spektrometrijom“.

Vreme i mesto održavanja: četvrtak, 28.12.2017. godine, u 13 h u predavaonici 2/II Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine PMF u Novom Sadu.

Pozivnica, izvod predavanja i kratka biografija predavača se nalaze u prilogu.

Srdačan pozdrav,

Suzana Jovanović-Šanta

Predsednik Sekcije za biohemiju Srpskog hemijskog društva-Hemijskog društva Vojvodine

 

Priložene datoteke

Sastanak sekcije za biohemiju

Poštovane koleginice i kolege,

Pozivamo Vas da prisustvujete sastanku Sekcije za biohemiju Srpskog hemijskog društva-Hemijskog društva Vojvodine, koji je predviđen za četvrtak, 23. novembar 2017. godine, sa početkom u 13 h u predavaonici 14/V Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Trg Dositeja Obradovića 2, Novi Sad.

Predlaže se sledeći dnevni red:

 1. Predavanje dr Aleksandra Dekanskog sa IHTM – Centar za elektrohemiju, Univerzitet u Beogradu “Kako prezentovati naučne rezultate i recenzirati naučni rad?
 2. Diskusija
 3. Obaveštavanje o Uredbi o Katalogu radnih mesta u javnom sektoru
 4. Razno

Biografija predavača i izvod rada se nalaze u prilogu.

Predsednik Sekcije za biohemiju SHD-HDV,

dr Suzana Jovanovic-Šanta

 

Priložene datoteke

54. SAVETOVANjE SRPSKOG HEMIJSKOG DRUŠTVA i 5 Konferencija mladih hemičara Srbija

120 godina SRPSKOG HEMIJSKOG DRUŠTVA

U godini jubileja zajednički skup
54. savetovanje Srpskog hemijskog društva i 5. konferencija mladih hemičara Srbije
je posvećen proslavi 120 godina od osnivanja Društva

Cilj 54. Savetovanja Srpskog hemijskog društva je, kao i svake godine, prezentacija i diskusija novih rezultata hemičara Srbije i zemalja u okruženju iz oblasti hemije, tehnologije i metalurgije. Naučni program će kroz plenumski rad održavati karakter prethodnih Savetovanja i odvijaće se kroz:

 1. Plenarna predavanja
 2. Predavanja po pozivu
 3. Sekcijska predavanja
 4. Usmena saopštenja, Naučni odbor Savetovanja je nakon recenziranja podnetih radova odabrao određeni broj radova za usmena saopštenja, dok će ostali učesnici svoje radove prezentovati kao:
 5. Posterska saopštenja

Poseban žiri će na osnovu originalnosti, kvaliteta eksperimentalnih rezultata, kao i jasnoće prezentacije odabrati tri najbolja posterski saopštena Rada kojima će biti dodeljena IUPAC-ova nagrada.

Savetovanje je pomoglo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

Za više informacija posetite http://www.shd.org.rs/54SHD/

 

Sastanak sekcije za katalizu

Srpsko hemijsko društvo – Hemijsko društvo Vojvodine

SEKCIJA ZA KATALIZU

poziva Vas da prisustvujete sastanku koji će se održati u četvrtak, 1. jun 2017.g., sa početkom u 13 časova u Plavoj Sali Tehnološkog fakulteta, Univerzitet u Novom Sadu, Bulevar cara Lazara 1, Novi Sad.
Predlaže se sledeći dnevni red:

 1. Predavanje master-inženjera Ferenca Martinovića pod nazivom: „Modelovanje nadkritične proizvodnje biodizela“
 2. Mogućnosti usavršavanja inženjera katalitičara na Univerzitetima u EU – a case study „SINCHEM“
 3. Izbor novog rukovodstva Sekcije za katalizu
 4. Razno

Predsednik Sekcije za katalizu,
Prof. dr Goran Bošković

Priložene datoteke